การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยรัฐและบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 ม.ค.62 วิทยากร อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์