โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กปร. และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. - 5 เม.ย. 2562 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ