หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ ตามกรอบ ISO 19600 รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยากร อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์