หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 17 วันที่ 18-19 มี.ค.62 วิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา