การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร (Training Result Management & ROI) รุ่น 6 วันที่ 29-30 เม.ย.62 วิทยากร ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์