หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค.62 วิทยากร อาจารย์ญาดา ดาวพลังพรหม