หลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์