งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน วันที่ 5 มิ.ย.62 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 3002 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดยสำนักสิริพัฒนา