หลักสูตร การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.62