หลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์