หลักสูตรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 มิ.ย.62