หลักสูตร การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร (Executive Communication Management ECM) รุ่นที่ 5 วันที่ 22-23 ก.ค.62 วิทยากร รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต