โครงการฝึกอบรม นักบริหารประกันสังคมระดับกลาง รุ่นที่ 26 หลักสูตร พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 3-22 กรกฎาคม 2562 จัดให้กับ สำนักงานประกันสังคม