หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 18 วันที่ 30-31 ก.ค.62 วิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา