หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 23 วันที่ 19-20 ส.ค.62 วิทยากร อาจารย์ญาดา ดาวพลังพรหม