หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change & Transformation Management) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค.62 วิทยากร ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์