การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยรัฐและบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 ก.ย.62 วิทยากรอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์