กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 37 วันที่ 9-10 ก.ย.62 วิทยากร รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต