สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 ณ ห้องอบรม สถาบันการบินพลเรือน โดยการจัดหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ทางการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์ที่ต้องทำงานวิจัยของสถาบันการบินพลเรือนจำนวน 20 ท่าน