สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร” ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 ณ อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ ให้สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่สำคัญภายในองค์กรในสถานการณ์ต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น