การเสวนาแนวโน้มและทิศทางพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต "ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

Free Joomla Lightbox Gallery