มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับสำนักสิริพัฒนา จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานสายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561

Free Joomla Lightbox Gallery