หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ย.2561 วิทยากร รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต