การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption ของสถาบันอุดมศึกษาไทย วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 3003