สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

                    สำนักฝึกอบรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อกำเนิดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร -ศาสตร์เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2509  โดยได้โอนย้ายมาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจหลักในการจัดการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้แก่ภาครัฐเป็นลำดับแรก และภาคธุรกิจเอกชนเป็นลำดับถัดมา ในอดีตนับได้ว่า สำนักฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักบริหารของระบบราชการไทยที่สำคัญยิ่ง  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านการฝึกอบรม  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรฝึกอบรมให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวมตลอดถึงธุรกิจเอกชน  การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคฝึกอบรมก็นับเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งมาโดยตลอด  สำนักฝึกอบรมเป็นผู้บุกเบิก ผู้นำ ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแม่แบบด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในระดับชาติอันเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมาโดยตลอด ส่งผลให้กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้หยั่งรากลึกลงในวงการบริหารของประเทศไทย

ภารกิจการฝึกอบรมในระยะแรกก่อนตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2508 ดำเนินการในลักษณะการให้ความช่วยเหลือกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ในการฝึกอบรมข้าราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และได้ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการรวม 6 หลักสูตร คือ

 • การฝึกอบรมผู้ดำเนินการฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมครูผู้ฝึก
 • การฝึกอบรมวิชาเทคนิคเฉพาะอย่าง
 • การฝึกอบรมหัวหน้างานด้านการบังคับบัญชาและการจัดการ
 • การสัมมนาพัฒนานักบริหาร
 • การฝึกอบรมปฐมนิเทศ

                    การฝึกอบรมในระยะที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 – 2528 ภายหลังจัดตั้งสำนักฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แล้ว ภารกิจของสำนักฝึกอบรมเป็นการดำเนินการให้บริการวิชาการในลักษณะการฝึกอบรมที่สำนักฝึกอบรมเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเอง ซึ่งถือเป็นงานประจำของสำนักฝึกอบรม และการฝึกอบรมที่สำนักฝึกอบรมให้ความช่วยเหลือกระทรวง ทบวง กรมอื่นในลักษณะช่วยจัดหลักสูตร แนะนำและช่วยเหลือด้านวิทยากร

          ภายหลังจากการที่สำนักฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมเป็นตัวอย่างมายาวนาน  ความรู้ด้านเทคนิคทางการฝึกอบรมจึงมีมากพอที่จะรวบรวมเป็นองค์ความรู้มาจัดสร้างเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีการบริหารและการฝึกอบรม  เพื่อเผยแพร่ทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีการบริหารที่พัฒนาไปตลอดเวลาและมีการใช้งานอย่างได้ผล และเผยแพร่เทคโนโลยีทางการฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ทิศทางของสำนักฝึอบรมจึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคทั้งทางภาคกิจกรรม การฝึกอบรมที่ทำอยู่เดิม  และทางภาคการจัดการศึกษาโดยจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหารขึ้นในปีการศึกษา  2537  และยังคงพยายามดำรงฐานะด้านการฝึกอบรมอย่างที่ทำมาแล้วในอดีต ในอีกทิศทางหนึ่งต้องเอาใจใส่กับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องติดตามเทคโนโลยีทางการบริหารใหม่ ๆ    ที่ใช้ได้ผลตามยุคสมัยเพื่อนำมาใช้ในหลักสูตรการเรียนสอนและต้องคิดค้น รวบรวมความรู้ด้านการฝึกอบรมและพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนด้านการฝึกอบรมและพัฒนาด้วย แนวนโยบายและวัตถุประสงค์จึงปรับเปลี่ยนไป  ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ที่สำนักฝึกอบรมพบว่าเป็นด้านของการสร้างหน่วยงานการฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ กล่าวคือ การเป็นสถาบันการฝึกอบรมระดับชาติที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดฝึกอบรมอย่างมีแบบแผนและเป็นมาตรฐานนั้นต้องเป็นสถาบันที่สามารถรวบรวมสร้างและประสานองค์ความรู้ด้านการฝึกอบรมและพัฒนบริหารศาสตร์ได้อย่างได้ผล  ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการจัดการฝึกอบรมซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนาน สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2547 จึงมีมติให้ปรับบทบาทและภารกิจหลักของสำนักฝึกอบรมใหม่ให้มุ่งเน้นด้านการจัดฝึกอบรมเพียงด้านเดียว โดยเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนการจัดฝึกอบรมของคณะ/สำนัก/โครงการในสถาบัน และปรับโครงสร้างการบริหารสำนักฝึกอบรมใหม่ ให้มีผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนัก ซึ่งแต่งตั้ง

          จากคณาจารย์ของสถาบัน  และให้บุคลากรในสำนักฝึกอบรมมีเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้โอนภารกิจการจัดหลักสูตรอบรม/สัมมนาต่าง ๆ ในระดับที่สถาบันไม่ได้อนุมัติปริญญาทั้งหมดของทุกหน่วยงานมาดำเนินการที่สำนักฝึกอบรม    ทำให้สำนักฝึกอบรมมีฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการฝึกอบรมในนามสถาบัน ให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมของคณะ/สำนักในสถาบันและมีภารกิจในการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่จะสร้างผู้นำสังคมไทยในด้านการบริหารการพัฒนา

 

ทิศทางและนโยบายการจัดฝึกอบรมของสำนักฝึกอบรม

                   สำนักฝึกอบรมมีสถานะเป็นหน่วยงานกลางดำเนินการฝึกอบรมในนามของสถาบันและมีภารกิจในการจัดการฝึกอบรมโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่จะสร้างผู้นำสังคมไทยในด้านการบริหารการพัฒนา

นโยบายการจัดฝึกอบรมของสำนักฝึกอบรม ประกอบด้วย

 • จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • เน้นการจัดอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สร้างชื่อเสียงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน
 • สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการจัดอบรม
 • ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาผลงานวิจัยของตนไปสู่การจัด

 

หลักสูตรฝึกอบรม

 

                   สำหรับแนวทางการจัดฝึกอบรมของสถาบัน ซึ่งบริหารโดยสำนักฝึกอบรมจะให้ความสำคัญในการบริการฝึกอบรมกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ หรือผู้ที่ต้องการทักษะชั้นสูงเฉพาะทาง

 

การบริหารงานของสำนักฝึกอบรม

 

                   สำนักฝึกอบรมมีคณะกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรม จำนวน 3 ชุด ซึ่งแต่งตั้งตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนฝึกอบรม พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ พ.ศ. 2509 ประกอบด้วย

คณะกรรมการนโยบายและเงินทุนฝึกอบรม  คณะกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรม คณะกรรมการประจำสำนักฝึกอบรม ซึ่งแต่งตั้งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509(ในทางปฏิบัติคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรม)

 

ภารกิจของสำนักฝึกอบรม

 

                   สำนักฝึกอบรมรับผิดชอบดูแลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • การฝึกอบรมประเภทที่เป็นการจัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ (In-House Training) ของคณะ/สำนักที่ดำเนินการผ่านสำนักฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมที่จัดให้แก่สาธารณชนทั่วไป (Public Training) ของคณะ/สำนักที่ดำเนินการผ่านสำนักฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมที่สำนักฝึกอบรมเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งมีทั้งประเภท In-House Training และ Public Training
 • การฝึกอบรมที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม
 • การฝึกอบรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันให้ดำเนินการจัดอบรม

 

ก้าวไปข้างหน้าภายใต้ชื่อ “สำนักสิริพัฒนา”

                    ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 46 ปี ในการให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันโดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาของคณาจารย์ในสถาบันและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันที่มุ่งเน้นความเป็นพัฒนบริหารศาสตร์ แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและนวัตกรรมทางการบริหารสมัยใหม่ รวมถึงภาวะการแข่งขันด้านการฝึกอบรมที่เข้มข้นขึ้น การปรับตัวเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงและการรักษาสถานะความเป็นผู้นำด้านการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาดำเนินการ  ดังนั้น สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 จึงมีมติปรับโครงสร้างการบริหารสำนักฝึกอบรมใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารและการบริการวิชาการของสำนักฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่จะต้องมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ โดยขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้แทนชื่อหน่วยงานเดิม โดยได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สำนักสิริพัฒนา” หมายถึง สำนักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่ง และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Siripattana Training Center”  ทั้งนี้ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555  ให้ใช้ชื่อ สำนักสิริพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

 

ปรัชญา

 

                   ดำเนินการตามปรัชญาของสถาบัน คือ   “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

 

วิสัยทัศน์

 

                   เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการบริหารการพัฒนา

 

พันธกิจ

 • ดำเนินการฝึกอบรมด้านพัฒนบริหารศาสตร์
 • ดำเนินการฝึกอบรมด้านองค์ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา
 • สนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรายได้ให้กับสถาบัน

 

ยุทธศาสตร์

 • ให้บริการที่เป็นเลิศแก่คณาจารย์และบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะจัดฝึกอบรม
 • มีการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายของหน่วยงาน

 

                   ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการตอบ สนองความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน

 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 • เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรายได้ให้กับสถาบัน
 • เพื่อเป็นหน่วยงานประสานการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านพัฒน- บริหารศาสตร์ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
 • เพื่อเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ
 • เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นการให้บริการแก่สาธารณะ

 

บุคลากร

                   ปัจจุบัน สำนักสิริพัฒนามีอัตรากำลังทั้งสิ้น 27 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ 1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า (Front Office) ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศ และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานส่วนหลัง (Back Office) ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาองค์การ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 

ที่อยู่ติดต่อ 

   สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14  เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร.027273231-34 , 027273213-14

   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กลุ่มงานบริการฝึกอบรม)  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กลุ่มงานการเงินและพัสดุ)

   Website : www.training.nida.ac.th       Facebook : https://www.facebook.com/trainingnida/     Youtube : https://www.youtube.com/user/trainingnida/    twitter : https://twitter.com/trainingnida/