หลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่ ๓

(สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา)

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ - วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**********************************************

  • หลักการและเหตุผล

การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการปรับโครงสร้างและระบบการทำงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น 
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน ผสานกับนโยบายและกลยุทธ์ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการวางแผนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักขององค์กร ให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะให้มีความพร้อมมีความรอบรู้ที่จะสามารถรองรับและก้าวทันสิ่งใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดขององค์กรและระบบงานตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาลในปัจจุบัน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีศักยภาพเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง จึงมีความจำเป็น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มีทักษะและทัศนคติที่ดี อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีภารกิจหลัก คืองานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน โดยต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านในการจัดทำแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีงบประมาณเพื่อการดำเนินการ ตลอดจนต้องมีการควบคุมคุณภาพ และรายงานผลได้ทันต่อสถานการณ์และตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งความสำเร็จของงานส่วนหนึ่งเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การสื่อสาร ฯลฯ กับบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดีและได้ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีแนวคิดและประสบการณ์ในเชิงบริหารงาน และบริหารตนเอง

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร“นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่ ๓  ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหารจัดการงานทางด้านแผนแนวใหม่ เพื่อให้พร้อมรับภารกิจด้านการวางแผนและสามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

 

 วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          ๒.๒  เพื่อพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีความพร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางด้านการวางแผน

          ๒.๓ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้สามารถรับผิดชอบภารกิจที่สูงขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

  

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม          

จำนวนขั้นต่ำประมาณ ๕๐  คน

 

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนโยบายและแผนจากสถาบันอุดมศึกษา

๒. ต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

 

 วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย  อภิปราย  การฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

 

 ระยะเวลาการอบรม

๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน)

 

 วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม

ประเมินผลการฝึกอบรม จาก

๑) ส่งสรุปความรู้หัวข้ออบรมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในวันปิดการอบรม

๒) การเข้าร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรม

 

 ค่าลงทะเบียนการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

๑) ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

๒) ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์

๓) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการฝึกอบรม

๔) ค่าห้องที่ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม)

๕) ค่าซีดีบันทึกเอกสารบรรยาย ทำเนียบรุ่น และรูปภาพระหว่างการอบรม

๖) ค่าประกาศนียบัตร และค่าประเมินผล

 

 การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและผ่านการประเมินผล จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะในการทำงานสูงขึ้น องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน

๓. เกิดความสามัคคี มีความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 วิทยากรในหลักสูตร

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 ที่ปรึกษาโครงการร่วม

นางเสมอมาศ ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต            ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐   โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐

ผู้บริหารโครงการ    

                   นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม           ผู้อำนวยการโครงการ   สำนักสิริพัฒนา  โทรศัพท์  ๐ ๘๔๖๓๖ ๕๖๓๖

                   นางสาววิมลรัตน์ เจ๊ะสัน            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม  สำนักสิริพัฒนา   โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑

                   นายเอกวิทย์ เลาะวิถี             เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑