หลักสูตร “การตลาดดิจิตัล สู่รูปแบบใหม่ของการสื่อสารองค์กร”

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 1. หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากในปัจจุบัน สื่อดิจิตัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับสื่อและเนื้อหา รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่โอบรับโลกโซเชียลมีเดีย การค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีผลกระทบกับสื่อแบบดั้งเดิม ดังนั้น การสื่อสารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสื่อและผู้บริโภค ทั้งการสื่อสารในแบบทั่วไป การสื่อสารในภาวะวิกฤต รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารแบบดิจิตัลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

 

 1. วัตถุประสงค์
 • เข้าใจถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและผู้บริโภค
 • สามารถสร้างกลยุทธ์การสื่อสารดิจิตัลแบบผสมผสาน ผ่านเครื่องมือ หรือสื่อดิจิตัลต่างๆ
 • เข้าใจถึงการจัดการเนื้อหาบนโลกออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองกับการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค
 • เข้าใจถึงการสร้างสรรค์และจัดการแคมเปญออนไลน์ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ออนไลน์ในภาวะวิกฤต

 

 1. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิตัลของหน่วยงานได้

 

 1. หัวข้อวิชาการในหลักสูตร
  • Digital marketing ในบทบาทการสื่อสารองค์กร
  • การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในยุค technology disruption
  • การบริหาร จัดการ และสร้างสรรค์ content management
  • การใช้สื่อดิจิตัล แบบผสมผสาน POEM (Paid, Owned, Earned Media)
  • การใช้เครื่องมือ การสื่อสารดิจิตัล ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์, blog, search engine
  • การสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์ และการวางแผนสื่อออนไลน์
  • การประชาสัมพันธ์ ในยุค 2020 เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มปิดตัวมากขึ้น
  • การจัดการภาวะวิกฤตในสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ content marketing
  • การประเมินผลการทำงานบนสื่อดิจิตัล และการสร้าง KPI matric ต่างๆ
  • สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

 

 1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           จำนวน   40  คน

 

 1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

 

 1. วิธีการฝึกอบรม

           การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม

 

 1. ระยะเวลาการฝึกอบรม   

          จำนวน  3  วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  *วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th

 

 1. สถานที่ฝึกอบรม

           อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 1. วิทยากร

           อาจารย์เจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

 

 1. ค่าธรรมเนียม

          ท่านละ 7,500.-บาท

          (ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพร้อมใบสมัคร ท่านจะได้สิทธิ์ลด 10%)

 

    12. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

         การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่ 0 2727 3214

สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

         การชำระค่าธรรมเนียม      

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227

 

 1. การรับรองผลการฝึกอบรม

         ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 85% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด

 

 1. การติดต่อสอบถาม

          หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่   กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา     โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231       โทรสาร  0 2375 4720