โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1”

ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (อบรมเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 1. หลักการและเหตุผล

           การบริหารสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนโยบาย สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง โดยการพัฒนาศักยภาพ และทัศนคติของผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานในองค์กรที่มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแนวคิด วิธีการบริหารที่ทันสมัย รอบรู้ทันเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดำเนินงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปที่ดีได้ในอนาคต ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากรที่มีคุณภาพ การบริหารงานอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและการเป็นผู้นำทางการศึกษา เพื่อให้ก้าวทันเท่าเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารแล้ว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยังเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยประสานการบริหารงาน ให้สามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว  จึงจำเป็นที่ผู้บริหารระดับกลางจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารที่สอดประสานในทิศทางเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูง

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หรือเทียบเท่า เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์การและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต โดยหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                             

 

 1. วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร

          2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการบริหารอุดมศึกษาและกระบวนงานด้านต่างๆ

          2.2 เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้บริหารระดับกลางในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติการวางแผนงานและวิธีดำเนินงานที่ชัดเจนการบริหารผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางาน ตนเองและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2.3 เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางในด้านทักษะและการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร

          2.4 เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางในด้านคุณธรรมจริยธรรมหลักการคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ มุมมองและวิธีคิดในเชิงระบบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

          2.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระยะยาวต่อไป

 

 1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

          3.1 สามารถอธิบายบริบทการบริหารงานอุดมศึกษาและความท้าทายที่สำคัญของการบริหารในระดับสถาบันอุดมศึกษา

          3.2 สามารถอธิบายและเสนอกลยุทธ์ในการบริหารงานอุดมศึกษา และวิธีการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

          3.3 สามารถประเมินผลงาน คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ กำหนดแนวทางและโน้มน้าวขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

          3.4 สามารถประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางด้วยกัน

 

 1. โครงสร้างหลักสูตร

การฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ 1 ใช้เวลาในการอบรม 18  วัน  ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา รวม 132 ชั่วโมง มีโครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้

 

กลุ่มวิชาที่ 1 บริบทของการบริหารงานอุดมศึกษา

ชั่วโมง

1. นโยบายและแผนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน

3 ชั่วโมง

2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

3. หลักกฎหมายในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

การอภิปรายสกัดประเด็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในบริบทของตนเองพร้อมกับนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 ชั่วโมง

รวม

12 ชั่วโมง

 

 

 

กลุ่มวิชาที่ 2 ทักษะในการบริหารจัดการงานอุดมศึกษา  

 

2.1 การบริหารจัดการองค์การ

 

2.1.1 การกำหนดและวางแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ

3 ชั่วโมง

2.1.2 การพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน

3 ชั่วโมง

2.1.3 การวางแผนและบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

2.1.4 การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

2.2 ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน

 

2.2.1 ภาวะผู้นำในการบริหารและการเปลี่ยนแปลงองค์กร

3 ชั่วโมง

2.2.2 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง

2.2.3 เทคนิคการนำเสนอและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

2.3 การบริหารงานอุดมศึกษา

 

2.3.1 การบริหารงานวิชาการและวิจัยในระดับอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

2.3.2 การสร้างเครือข่ายกับชุมชน

3 ชั่วโมง

2.3.3 การบริหารงานกิจการนักศึกษา

3 ชั่วโมง

2.3.4 การบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

2.4 การบริหารจัดการทรัพยากร

 

2.4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา

6 ชั่วโมง

2.4.2 การบริหารงบประมาณและการคลังในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

2.4.3 การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

2.4.4 การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

2.4.5 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3 ชั่วโมง

2.5 การกำกับติดตามงานในสถานะนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

 

2.5.1 การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วม

3 ชั่วโมง

2.5.2 การควบคุมภายในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

2.5.3 การกำกับติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

3 ชั่วโมง

การอภิปรายสกัดประเด็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับนำเสนอประเด็นการเรียนรู้ที่ได้

3 ชั่วโมง

รวม

69 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 3 การพัฒนาหลักในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล

 

3.1 เทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน

3 ชั่วโมง

3.2 คุณธรรม และจริยธรรม ในการบริหารงานอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

การอภิปรายสกัดประเด็นการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารงาน

พร้อมกับนำเสนอประเด็นการเรียนรู้ที่ได้

3 ชั่วโมง

รวม

9 ชั่วโมง

 

กลุ่มวิชาที่ 4 การศึกษาดูงาน

 

ศึกษาดูงานการบริหารกิจการสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

 

 

กลุ่มวิชาที่ 5 การจัดทำและเสนอรายงานการศึกษากลุ่มเกี่ยวกับโครงการ

เพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์:ละลายพฤติกรรม

12 ชั่วโมง

 

 

 

27 ชั่วโมง

 

 

3 ชั่วโมง

 

รวม

132 ชั่วโมง

 

 1. รายละเอียดหัวข้อวิชา

กลุ่มวิชาที่ 1 บริบทของการบริหารงานอุดมศึกษา

12 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองทางความคิดในบริบททางการบริหารงานอุดมศึกษา และการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

2. เพื่อปรับกระบวนทัศน์และพัฒนากระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิรูประบบการศึกษา

 

หัวข้อที่ 1.1 นโยบายและแผนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

·       นโยบายที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล

·       การจัดทำแผนด้านการศึกษาของประเทศ

 

หัวข้อที่ 1.2  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·   ผลกระทบทางเทคโนโลยี และสังคมในประเทศไทยที่มีผลต่อการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา

·       เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน

 

หัวข้อที่ 1.3  หลักกฎหมายในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       แนวความคิด หลักการการปกครองแบบหลักนิติธรรม หลักการใช้กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานอุดมศึกษา

·   ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้นในการใช้กฎหมายที่สะท้อนให้เห็นการใช้หลักธรรมาภิบาลในการตัดสินใจ

 

หัวข้อที่ 1.4  การอภิปรายสกัดประเด็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในบริบทของตนเองพร้อมกับนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 ชั่วโมง

 

ประเด็นการอภิปราย

 

·       รวบรวมหลักการ วิธีการ กระบวนการที่ได้เรียนรู้จากบริบทของการบริหารงานอุดมศึกษา

·                สกัดประเด็นการเรียนรู้ในบริบททางการบริหาร

·                อภิปรายปัญหา จุดเด่น จุดด้อย ของการบริหารงานอุดมศึกษาของไทย

·       อภิปราย นำเสนอ บทบาททางการบริหารนั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 วิธีการฝึกอบรมในกลุ่มวิชาที่ 1 บริบทของการบริหารงานอุดมศึกษา

·       เรียนรู้โดยการศึกษาเอกสาร

·       การบรรยาย

·       การอภิปราย/ระดมสมอง

·       กรณีศึกษา

·       การถาม-ตอบ

 

 

 

กลุ่มวิชาที่ 2 ทักษะในการบริหารจัดการงานอุดมศึกษา  

69 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและเสริมสร้างหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเสริมสร้างค่านิยมที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

หัวข้อที่ 2.1 การกำหนดและวางแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       หลักการ แนวความคิด การบริหารเชิงกลยุทธ์

·       องค์ประกอบที่สำคัญ และเครื่องมือ เทคนิคของการบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น การกำหนดกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ SWOT และการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้การกำหนดตัวชี้วัด เป็นต้น

·       แนวทางการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

·       กรณีศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์

 

หัวข้อที่ 2.2 การพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       องค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์กร  (Organization Development )

·       สาเหตุที่องค์กรต่างๆ ต้องทำการพัฒนา

·       กระบวนการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

·       แนวทางในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์กร

 

หัวข้อที่ 2.3 การวางแผนและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       แนวทาง เทคนิค การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

·       การวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ

·       การติดตามควบคุมโครงการ

·       ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

 

 

หัวข้อที่ 2.4 การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       หลักการความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา

·       ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

·                แนวทางการประกันคุณภาพ และประโยชน์ที่ได้รับในการประกันคุณภาพการศึกษา

·       ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางแก้ไข

 

หัวข้อที่ 2.5 ภาวะผู้นำในการบริหารและการเปลี่ยนแปลงองค์กร

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       แนวทางการเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำ และการประเมินสถานการณ์

·       กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

·       บทบาทของหัวหน้าส่งผลอย่างไรกับการปฏิบัติต่อทีมงาน

·       การสร้างพลังทีมงาน

 

หัวข้อที่ 2.6 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง

6 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       หลักการ แนวความคิด การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง

·       การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยเน้นการบริหารแบบ Conflict Management

·       เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง และการบริหารความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ

·       การฝึกปฏิบัติ

 

หัวข้อที่ 2.7 เทคนิคการนำเสนอและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

·       แนวทาง เทคนิคการนำเสนอ และเตรียมการนำเสนอ

·       วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ และเตรียมตัวในการบรรยาย การพูด การพัฒนาการนำเสนอให้น่าสนใจ

·       การพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอ

·       การฝึกปฏิบัติ

หัวข้อที่ 2.8 การบริหารงานวิชาการและวิจัยในระดับอุดมศึกษา

6 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

  3 ชั่วโมง

·       ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการและการวิจัย

·       ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการและการวิจัย

·       หลักการบริหารงานวิชาการและการวิจัย

 

 

หัวข้อที่ 2.9 การสร้างเครือข่ายกับชุมชน

 

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       แนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนในการบริหารงานอุดมศึกษา

·       สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

·                การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน

 

 

 

 

หัวข้อที่ 2.10 การบริหารงานกิจการนักศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       หน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา

·                การติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักศึกษา

·                แนวทางการพัฒนากิจการนักศึกษาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

 

หัวข้อที่ 2.11 การบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       การสร้างความเข้าใจ หลักการ แนวทางการลดความเสี่ยง หรือแนวทางการป้องความเสียหาย โดยเชื่อมโยงกับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน เป็นต้น

·       การวิเคราะห์ระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง โดยมีการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง การบ่งชี้อันตราย เป็นต้น

·       เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

·       กรณีศึกษาการจัดการบริหารความเสี่ยง

 

หัวข้อที่ 2.12 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา

6 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       สร้างความเข้าใจ หลักการ แนวความคิด สาเหตุและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

·   การกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

·       เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ที่สอดรับกับนโยบายขององค์กร

·       กรณีศึกษาตัวอย่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

 

หัวข้อที่ 2.13 การบริหารงบประมาณและการคลังในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการคลังที่จำเป็น

·       เทคนิค และการวิเคราะห์ความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณ

·       กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารงบประมาณแนวใหม่

 

 

หัวข้อที่ 2.14 การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

·       วิธีการเลือกใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

·       กรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

หัวข้อที่ 2.15 การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       Introduction สร้างความเข้าใจ หลักการ แนวความคิด กระบวนการของการจัดการความรู้ และหลักการ แนวความคิด การสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

·                เทคนิคและเครื่องมือการจัดการความรู้ที่เอื้อไปสู่การทำให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

·       กรณีศึกษา Best Practices การจัดการความรู้ภายใต้องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

หัวข้อที่ 2.16 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       แนวความคิด หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา

·       แนวทางการจัดการแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

หัวข้อที่ 2.17 การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วม

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       Introduction สาเหตุ ที่มาของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

·       แนวคิด หลักการ และรูปแบบของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกรอบแนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

·       แนวทางการสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

·       ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไขของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 

หัวข้อที่ 2.18 การควบคุมภายในสถาบันอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

·       กิจกรรมการควบคุมภายใน

·       การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

 

หัวข้อที่ 2.19 การกำกับติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       กระบวนการ ขั้นตอน องค์ประกอบของแผนงานการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงาน

·       การปฏิบัติงานตรวจสอบ

·       การรายงาน ปัจจัยเสริมสร้างความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงาน

·       การติดตามผลการตรวจสอบ และประเมินผล

 

หัวข้อที่ 2.20 การอภิปรายสกัดประเด็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับนำเสนอประเด็นการเรียนรู้ที่ได้

3 ชั่วโมง

ประเด็นการอภิปราย

 

·   รวบรวมหลักการ วิธีการ กระบวนการที่ได้เรียนรู้จากหลักการและทักษะการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา

·   สกัดประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานอุดมศึกษา

·       อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

วิธีการฝึกอบรมในกลุ่มวิชาที่ 2 ทักษะในการบริหารจัดการงานอุดมศึกษา  

·       เรียนรู้โดยการศึกษาเอกสาร

·       การบรรยาย

·       การอภิปราย

·       กรณีศึกษา

·       การฝึกปฏิบัติ

·       การถาม-ตอบ

 

 

กลุ่มวิชาที่ 3 การพัฒนาหลักในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล 

9 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักบริหารให้มีความสามารถ มีการพัฒนากรอบความคิดและระบบความคิด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพื่อมุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ

 

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการแก้ไขปัญหาการบริหารงานอุดมศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

 

หัวข้อที่ 3.1 เทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis)

·       การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ (Potential Problem Analysis)

·       การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์สถานการณ์

·       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Process)

 

หัวข้อที่ 3.2 คุณธรรม และจริยธรรม ในการบริหารงานอุดมศึกษา

3 ชั่วโมง

รายละเอียดหัวข้อวิชา

 

·       สร้างความเข้าใจ โดยการปลูกจิตสำนึก เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร

·       ตัวอย่างคุณธรรมและจริยธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติ

·       แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับตนเอง

·       กรณีศึกษา

 

หัวข้อที่ 3.3 การอภิปรายสกัดประเด็นการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์องค์การและการจัดการแก้ไขปัญหาพร้อมกับนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 ชั่วโมง

ประเด็นการอภิปราย

 

·   รวบรวมหลักการ วิธีการ กระบวนการที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนาหลักในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลในการบริหารงานอุดมศึกษา

·       สกัดประเด็นการเรียนรู้ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

·   อภิปราย นำเสนอ เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์การและการจัดการในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

วิธีการฝึกอบรมในกลุ่มวิชาที่ 3 พัฒนาหลักในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล  

·       เรียนรู้โดยการศึกษาเอกสาร

·       การบรรยาย

·       การอภิปราย

·       กรณีศึกษา

·       การถาม-ตอบ

 

 

กลุ่มวิชาที่ 4 การศึกษาดูงาน

12 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับมุมมองและกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานให้สอคคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อพร้อมที่จะก้าวสู่ระดับหัวหน้าที่สูงขึ้นในอนาคต

 

หัวข้อที่ 4.1 ศึกษาดูงานการบริหารกิจการสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

ในประเทศ 

 

ขอบเขตการศึกษาดูงาน

 

·       การศึกษาดูงานมีขอบเขตที่ครอบคลุมถึง นโยบาย การกำหนดวิสัยทัศน์ทางการบริหารขององค์กร พันธกิจขององค์กร และมีแนวทางการดำเนินการที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งประเด็นที่ต้องการให้ผู้บริหารระดับกลางมีความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานนำพาองค์กรของตนไปสู่ความยั่งยืนและตอบสนองต่อสังคมปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษาดูงาน จึงได้กำหนดแนวทางการศึกษาดูงาน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

2. ด้านการจัดการงานวิจัย

 

 

 

 

กลุ่มวิชาที่ 5 การจัดทำและเสนอรายงานการศึกษากลุ่ม

27 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการเข้ารับการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้บรรลุผลในการบริหารงานมหาวิทยาลัย  

 

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสมัยใหม่

 

แนวทางการปฏิบัติ

 

·   นักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางที่เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร โดยการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์งานอุดมศึกษา การฝึกอบรมครั้งนี้จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง ได้มีการมอบหมายให้มีการนำเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม จากการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทั้งหมด นำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานโดยวิเคราะห์สรุปประเด็นเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การบริหารของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการ เพื่อสถาบันอุดมศึกษามีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

วิธีการดำเนินงาน

 

·       นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค ที่ได้การจากศึกษาอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ

·       การวิเคราะห์บริบทการบริหารอุดมศึกษาและความท้าทายที่สำคัญ

·   การเสนอกลยุทธ์ในการบริหารแนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

 

วิธีการฝึกอบรมในกลุ่มวิชาที่ 5 การจัดทำและเสนอรายงานการศึกษากลุ่ม

 

·       การสังเกต

·       การฝึกปฏิบัติงาน

·       การประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ระดมสมอง

·   การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัยและหาแนวทางแก้ไข/อภิปราย

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์: ละลายพฤติกรรม                                                   3 ชั่วโมง

 

 1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน

 

 1. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หรือเทียบเท่า หรือ
  • เป็นบุคลากรประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งซึ่งเทียบได้กับตำแหน่งตามข้อ (1) หรือ
  • เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคลากรประเภทอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์เทียบเคียงได้กับผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ (1)
 3. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

 

 1. ระยะเวลาการอบรม
  • 132 ชั่วโมง (วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์)

 

 1. เกณฑ์การประเมินการสำเร็จการฝึกอบรม
 1. ความรู้ ความเข้าใจรายวิชาของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากค่าผลการทดสอบก่อนเรียน
 2. ความรู้ ความเข้าใจรายวิชาของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากค่าผลการทดสอบหลังเรียน
 3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมในหลักสูตร
 5. มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ร่วมแรงร่วมใจ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นความเสียหาย
 6. เข้าร่วมกิจกรรมและส่งงานครบถ้วนตามหลักสูตร

 

 1. ค่าลงทะเบียน
 • 39,200.- บาท ต่อคน

จะรวมค่าใช้จ่าย :- 1) ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 2) ค่ากระเป๋าและอุปกรณ์ 3) ค่าวิทยากร 4) ค่าอาหารกลางวัน  5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 2 มื้อต่อวัน  6) ค่าประกาศนียบัตร  7) ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ 2 วัน 8) ค่าประเมินผลความพึงพอใจ 9) ค่าธรรมเนียมสถาบัน

 • ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนค่าที่พัก ค่าอาหารที่นอกเหนือ และค่าเดินทางของผู้เข้าอบรม
 • สำหรับข้าราชการเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและมีสิทธิ

เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

 

 1. สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 1. การประเมินผลการฝึกอบรม

          การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มีการประเมินการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

 1. การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ด้าน ด้วยกันดังนี้
  • ประเมินความรู้ความเข้าใจ ได้แก่
   • การทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (Pre - test)
   • การทดสอบความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรม (Post - test)
 1. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็นดังนี้
  • รายงานสรุปผลภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรม
  • ประเมินผลรายวิชา

 

 1. การประเมินผลความพึงพอใจการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
  • ด้านเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม
  • ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ด้านวิทยากร
  • ด้านประโยชน์ที่ได้รับการเข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 

 

 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และทิศทางการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของตน
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นในด้านการจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ภายใต้บริบท และเงื่อนไขปัจจัยที่มีอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจตรงกันถึงภาพรวมสภาพวิกฤติและปัญหาการอุดมศึกษาไทย และตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการเพื่อแก้ไขสภาพวิกฤติดังกล่าว
 5. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับกลางของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเอื้ออำนวยต่อการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
 6. ได้องค์ความรู้ทางการบริหารงานอุดมศึกษา จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร ตลอดจนกรณีศึกษา

 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต            ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา

                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                โทรศัพท์  0 2727 3210

          นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม         ผู้อำนวยการโครงการ

                                                สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                โทรศัพท์   0 2727 3597

          นางนพวัลย์ สมไกรสีห์               นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                                                หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม

                                                 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

                                                โทรศัพท์  0 2727 3231

                                                โทรสาร 0 2375 4720

นางสาววิมลรัตน์ เจ๊ะสัน            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                                                 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

                                                โทรศัพท์  0 2727 3231

                                                โทรสาร 0 2375 4720