กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

_____________________________

                   ตามที่ ได้มีประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19     เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้น สำนักสิริพัฒนาจึงออกกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

                        ๑.๑  ขอให้ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม ที่ได้เดินทางแวะผ่านหรือกลับมาจากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 โปรดดำเนินการดังนี้

                               ๑.๑.๑  งดการเดินทางมาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งดการเข้าร่วมอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดๆ ของหลักสูตรฝึกอบรม

                               ๑.๑.๒  ยกเลิกการอบรมโดยแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันเปิดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

                        ๑.๒ ก่อนเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

                                ๑.๓ ขณะเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ หากพบว่ามีอาการป่วย ควรรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และงดการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไปพบแพทย์หาสาเหตุที่แท้จริง

                   ๒.  แนวปฏิบัติการดำเนินงานของสำนักสิริพัฒนา

                        ๒.๑  ให้บุคลากรสังกัดสำนักสิริพัฒนาถือปฏิบัติตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

                        ๒.๒ ให้ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตรโดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และกิจกรรมใด ๆ ที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือรายงานการพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19

                        ๒.๓ ให้ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การถ่ายรูปหมู่ การมอบประกาศนียบัตร เป็นต้น

                        ๒.๔   ให้ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา จัดให้มีการวัดไข้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ทุกวันก่อนเข้ารับการอบรม หากพบผู้เข้ารับการอบรมที่มีไข้สูงตั้งแต่ ๓๗.๕ องศา / ไอ / เจ็บคอ ให้งดเข้ารับการอบรม

                        ๒.๕  ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนาดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือบริการผู้เข้ารับการอบรมไว้บริการในจุดต่างๆ  การทำความสะอาดสถานที่ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

                        ๒.๖ ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา จัดหา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคประจำห้องอบรม เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการอบรม

             จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน