การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประจำปี 2560 (จิตวิทยาการบริหารและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร) รุ่น 1 16-19 พย59 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Free Joomla Lightbox Gallery