Finance
Tel.0-2727-3226,32,34
FAX : 0-2375-4720
Training Service
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952
Mon - Fri: 8:30 - 16:30
Sat-Sun Closed

About Us

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Image

ประวัติความเป็นมา

สำนักฝึกอบรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อกำเนิดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2509  โดยได้โอนย้ายมาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจหลักในการจัดการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้แก่ภาครัฐเป็นลำดับแรก และภาคธุรกิจเอกชนเป็นลำดับถัดมา ในอดีตนับได้ว่า สำนักฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักบริหารของระบบราชการไทยที่สำคัญยิ่ง  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านการฝึกอบรม  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรฝึกอบรมให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวมตลอดถึงธุรกิจเอกชน  การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคฝึกอบรมก็นับเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งมาโดยตลอด  สำนักฝึกอบรมเป็นผู้บุกเบิก ผู้นำ ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแม่แบบด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในระดับชาติอันเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมาโดยตลอด ส่งผลให้กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้หยั่งรากลึกลงในวงการบริหารของประเทศไทย.

ก้าวไปข้างหน้าภายใต้ชื่อ “สำนักสิริพัฒนา”

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 48 ปี ในการให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันโดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาของคณาจารย์ในสถาบันและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันที่มุ่งเน้นความเป็นพัฒนบริหารศาสตร์ แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและนวัตกรรมทางการบริหารสมัยใหม่ รวมถึงภาวะการแข่งขันด้านการฝึกอบรมที่เข้มข้นขึ้น การปรับตัวเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงและการรักษาสถานะความเป็นผู้นำด้านการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาดำเนินการ  ดังนั้น สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 จึงมีมติปรับโครงสร้างการบริหารสำนักฝึกอบรมใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารและการบริการวิชาการของสำนักฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่จะต้องมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ โดยขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้แทนชื่อหน่วยงานเดิม โดยได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สำนักสิริพัฒนา” หมายถึง สำนักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่ง และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Siripattana Training Center”  ทั้งนี้ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555  ให้ใช้ชื่อ สำนักสิริพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

เป้าหมายของหน่วยงาน

ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการตอบ สนองความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน

ปรัชญา

ดำเนินการตามปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการบริหารการพัฒนา

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

- เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรายได้
ให้กับสถาบัน

- เพื่อเป็นหน่วยงานประสานการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการสมัยใหม่
ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

- เพื่อเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการฝึกอบรม
แก่หน่วยงานต่างๆ

- เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นการให้บริการแก่สาธารณะ

พันธกิจ

- ดำเนินการฝึกอบรมด้านพัฒนบริหารศาสตร์

- ดำเนินการฝึกอบรมด้านองค์ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา

- สนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรายได้ให้กับสถาบัน

Image

SIRIPATTANA TRAINING CENTER

Image
Image
Image
sirilogo.jpg

SIRIPATTANA TRAINING CENTER

National Institute of Development Administration

148 Seri Thai Road, Klong Chan, Bangkapi,
Bangkok 10240 THAILAND


Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

E-mail : trainingnida@nida.ac.th

 
© Copyright 2023 SIRIPATTANA TRAINING CENTER. All Rights Reserved.

© 2009-2023 by GPIUTMD

Search