Thursday, 23 November 2017

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 วันที่ 2 ส.ค.60 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0”

(สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น.

จัดโดย  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน*

     ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่นี่     

 1. หลักการและเหตุผล

          จากการที่รัฐบาลในปัจจุบันได้เน้นในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0  ซึ่งรัฐบาลได้พยายามผลักดันและเชื่อมทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งทางด้านความคิด มุมมอง และการกระทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนการศึกษาที่ต้องผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อสังคมไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล บริบทดังกล่าวจึงเป็นเหตุปัจจัยให้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยควรมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาทุกระดับให้มีศักยภาพที่มีความคิดสร้างงสรรค์เพื่อสร้างงานวิจัยจนเกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นเครื่องมือสำคัญที่สามารถยกระดับคุณภาพของบัณฑิตไทยจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะบทบาททางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้แล้วนั้น ยังเป็นจุดสำคัญที่ช่วยก่อให้เกิดงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

          เมื่อพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลที่เกิดขึ้นดังกล่าวเบื้องต้น การปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีส่วนช่วยให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับบริบททางสังคมไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งตามแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ งานวิจัย และบริการวิชาการที่มีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง รวมทั้งกำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมวิชาการและวีชาชีพขั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ลักษณะดังกล่าวได้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทุกแห่งจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกภาคส่วน โดยเริ่มตั้งแต่ในระดับชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรที่มีฝีมือเชี่ยวชาญในการปฏิบัติประกอบอาชีพเฉพาะทาง เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน อย่างยั่งยืนต่อไปตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน

          สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0  อันเป็นผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้ทันต่อพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

 1. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต

          2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จนทำให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมออกสู่สังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวนประมาณ  50 คน

 

 1. วัน เวลา และสถานที่ จัดสัมมนา

          วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 1. ประเด็นการเสวนา

          5.1 มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0

          5.2 มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จนทำให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมออกสู่สังคม

 

 1. วิทยากรร่วมการเสวนา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                           ผู้เสวนา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                 ผู้เสวนา
 • คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

 

 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                   7.1 ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาสามารถนำความรู้ และแนวคิดการพัฒนาระบบและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของตนเองได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล

               7.2 ผู้เข้าร่วมการเสวนาสามารถตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของตนเองให้ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืนท่ามกลางพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                8.1 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร         ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา

                8.2 นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม       ผู้อำนวยการหลักสูตรเฉพาะ

                8.3 นางแอนนา  มณีศิลป์             หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม

                8.4 นางสาววิมลรัตน์ เจ๊ะสัน          ผู้บริหารโครงการฝึกอบรม

                เบอร์ติดต่อ: สำนักสิริพัฒนา 02-727-3231, 02-727-3213