Saturday, 25 November 2017

การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1-11 พ.ย.60

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(สำหรับอาจารย์หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  *อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย*)

ช่วงที่ 1: ระหว่างวันพุธที่ 1 - วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ช่วงที่ 2: ระหว่างวันพุธที่ 8 - วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

 จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

 

  หลักการและเหตุผล

        ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2557 ที่มุ่งมั่นจะสร้างสังคมนวัตกรรม โดยผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลน และให้บุคลากรวิจัยภาครัฐสามารถทำงานในภาคเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดงานวิจัยในภาครัฐไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคเอกชน ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีนโยบายส่งเสริม Talent Mobility ให้การปฏิบัติงานในโครงการฯ ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ สามารถนับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด และนับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุน รวมทั้งนำผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชนมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นได้ว่ารัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดการผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามนโยบายให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม

        ประกอบกับการที่รัฐบาลประกาศเน้นกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะได้ส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก ซึ่งหลายประเทศอาเซียนได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงถูกรวมไปกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยควรที่จะเป็นไปอย่างยั่งยืน และเป็นการกระจายรายได้และการจ้างงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน จึงควรที่จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม เพื่อก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น งานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในการท่องเที่ยวเพื่อสามารถดึงดูดชาวต่างประเทศให้สนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจนสามารถแข่งขันในตลาดด้านการท่องเที่ยวของโลกได้

        ภาครัฐเล็งเห็นว่าบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาควรต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสามารถผลิตการบริการนวัตกรรมคุณภาพสูงให้สามารถแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะอาจารย์หรือบุคลากรที่ทำงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ต้องเป็นนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถถ่ายทอดงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนจนเกิดนวัตกรรมที่ดีออกสู่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งนักวิจัยจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม ทั้งนโยบายขององค์กร และนวัตกรรมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด นักวิจัยที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม ที่สามารถแข่งขันในตลาดและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาได้เป็นแหล่งรวมของบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ อันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยประสานงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมให้สามารถนำพาองค์กรภาคเอกชนไปสู่ทิศทางดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรวิจัยจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ และร่วมในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของประเทศต่อไป

        จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ให้แก่อาจารย์หรือบุคลากรที่สามารถทำผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความประสงค์จะนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสามารถตอบสนองต่อนโยบายขององค์การและประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร

        เพื่อให้หลักสูตร ตอบสนองต่อความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรดังกล่าวจึงควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถให้ให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
 3. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ในภาคเอกชน
 4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในระหว่างบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร

          เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้ความรู้ และมีการประสานความร่วมมือกัน จึงต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

 1. 1. สามารถสื่อสาร ประสานงาน และเป็นบุคลากรถ่ายทอดงานวิจัยไปการปฏิบัติในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. 2. สามารถเป็นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนงานของภาคเอกชน : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 3. 3. สามารถร่วมมือเป็นเครือข่ายกับนักวิจัยของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาของตนกับภาคเอกชน : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

โครงสร้างหลักสูตร

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใช้เวลาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 8 วัน ประกอบด้วย 7 หัวข้อวิชา รวม 28.5 ชั่วโมง การศึกษาดูงานภายในประเทศ 12 ชั่วโมง การนำเสนอรายงานกลุ่ม 6 ชั่วโมง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1.5 ชั่วโมง รวมเป็นทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง มีโครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้

หัวข้ออบรม

ชั่วโมง

1.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย

      1.1.1  ยุทธศาสตร์การวิจัยและการส่งเสริมพัฒนาบทบาทงานวิจัยในประเทศไทย

      1.1.2  การขอทุนวิจัยและทิศทางการให้ทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1.5 ชั่วโมง

      1.1.3  การจัดการนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยในภาครัฐ

       1.1.4  แนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมตอบสนองโครงการ Talent  Mobility

1.5 ชั่วโมง

1.2 การเสวนา: การพัฒนางานวิจัยสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

      1.2.1 ปัญหาที่พบเจอในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

      1.2.2 การประยุกต์งานวิจัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

      1.2.3 การพัฒนานวัตกรรมการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 

      1.2.4 Best Practice ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  3 ชั่วโมง

 

1.3 Routine to Research (R2R)

1.5 ชั่วโมง

1.4 การพัฒนางานวิจัยในอุตสากรรมการท่องเที่ยว

  3 ชั่วโมง

     1.4.1 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวตามแนวคิด Valued-Based Economy

     1.4.2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

     1.4.3 เทคนิคการสกัดผลการวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการการท่องเที่ยวเพื่อสามารถแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ

 

1.5 การฝึกปฏิบัติ: ขั้นตอนการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน

12 ชั่วโมง

     1.5.1 เทคนิคและวิธีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

     1.5.2 ความน่าสนใจของปัญหาและความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย

     1.5.3 ทฤษฎีที่นำมาใช้

     1.5.4 ระเบียบวิธีวิจัย และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

     1.5.5 วิธีการดำเนินการวิจัย

     1.5.6 เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

     1.5.7 การเขียนโครงร่างข้อเสนองานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

 

1.6 ทักษะทางการสื่อสารและเทคนิคนำเสนองานวิจัย

3 ชั่วโมง

     1.6.1 ขั้นตอนและรูปแบบการนำเสนองานวิจัย

     1.6.2 ภาษาและบุคลิกภาพที่ใช้ในการนำเสนอ

     1.6.3 การวิเคราะห์และโน้มน้าวใจผู้ฟัง

     1.6.4 กลยุทธ์การใช้สื่อและเครื่องมือในการนำเสนอ

     1.6.5 เทคนิคการตอบข้อซักถาม

 

1.7 การเสวนา: กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชน

3 ชั่วโมง

     1.7.1 การจัดโครงสร้างหรือกิจกรรมที่สามารถจัดร่วมกัน

     1.7.2 การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

     1.7.3 การค้นหาแรงจูงใจของภาคเอกชน

 

รวม

28.5 ชั่วโมง

1.8 การศึกษาดูงานภายในประเทศ  (จำนวน 2 วัน ค้าง 1 คืน)

 

      การศึกษาดูงานองค์กร/ภาคเอกชนภายในประเทศ (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

      ที่เป็น Best Practices

12  ชั่วโมง

รวม

  12 ชั่วโมง

1.9 การจัดทำและเสนอรายงานการศึกษาแบบกลุ่ม

      การจัดทำรายงานการศึกษาแบบกลุ่มและการนำเสนอผลงาน

·      รายงานแบบกลุ่ม รายละเอียดประกอบด้วย ชื่องานวิจัย/ ที่มาและความสำคัญ/ คำถาม การวิจัย/ วัตถุประสงค์/ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ)/ ขอบเขตการวิจัย/ ทฤษฎีหรือแนวคิดที่นำมาใช้/ วิธีการวิจัย/ กรอบแนวคิด/ แนวคิดนำ/ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ/ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้/ หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์/ วิธีการเข้าถึงหน่วยงาน/ กิจกรรมหรือโครงการที่จะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

·      การนำเสนอรายงานกลุ่ม  กลุ่มละ 30 นาที

 

รวม

6 ชั่วโมง

รวมทั้งหลักสูตร  

46.5 ชั่วโมง

       * กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ :  1.5 ชั่วโมง

  

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   จำนวนรุ่นละ  40  คน

 

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • เป็นอาจารย์หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีประสบการณ์ทำผลงานวิจัย
  • อายุไม่เกิน 50 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีโครงร่างงานวิจัยหรือกรอบแนวความคิดงานวิจัยที่มีความตั้งใจและความคาดหวังที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 3. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
 4. ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารโครงการให้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการบริหารโครงการอาจอนุมัติให้บุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมได้
 6. มีเครือข่ายความสัมพันธ์รู้จักกับภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถนำงานวิจัยไปใช้

 

วิธีการศึกษาอบรม

      เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning Workshop) ประกอบด้วย การเสริมสร้างความเข้าใจในแนวคิด บรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานในพื้นที่ การศึกษาตัวอย่างของความสำเร็จ (Best Practices) ในองค์กร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำประสบการณ์จริงมาวิเคราะห์เรียนรู้ร่วมกันในประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญ และการวางโครงร่างงานวิจัยที่เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ให้บรรลุผลต่อไป

 

 ระยะเวลาการอบรม

 • 48 ชั่วโมง (8 วัน)
 • ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 5 วัน การนำเสนอรายงาน 1 วัน และการศึกษาดูงานในประเทศ 2 วัน

(ค้าง 1 คืน)  

 • วันพุธ – วันเสาร์ โดยแบ่งเป็นช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง)

 

เกณฑ์การประเมินการสำเร็จการฝึกอบรม

 1. มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 2. มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ร่วมแรงร่วมใจ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นความเสียหายต่อหน่วยงาน
 3. เข้าร่วมกิจกรรมและส่งงานครบถ้วนตามหลักสูตร
 4. จัดทำรายงานแบบกลุ่มผ่านการประเมินและส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการฝึกอบรม

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

 • สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี

 

งบประมาณ ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

        (ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม)

 • การให้บริการ มีดังนี้
 1. กระเป๋าเอกสารและเอกสารประกอบคำบรรยาย
 2. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 3. ซีดีทำเนียบรุ่น
 4. อาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 2 มื้อ ระหว่างการฝึกอบรมใน 1 วัน (ทุกวัน)
 5. ค่าที่พักและอาหารระหว่างการศึกษาดูงานภายในประเทศ

            (ไม่มีบริการอาหารเช้า อาหารเย็น ค่าที่พัก ระหว่างการบรรยาย ค่าเดินทางไป-กลับภูมิลำเนา และค่าเดินทางไป-กลับ จากสถานที่พักมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 

การประเมินผลการฝึกอบรม

 

 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” มีการประเมินการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

 1. การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ด้าน ด้วยกันดังนี้
 • ประเมินความรู้ความเข้าใจ ได้แก่
  • การทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (Pre - test)
  • การทดสอบความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรม (Post - test)
 1. การประเมินภายหลังการอบรม
 2. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็นดังนี้
 • รายงานสรุปผลภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรม
 • ประเมินผลรายวิชา/ประเมินผลวิทยากรรายบุคคล
 1. การประเมินผลความพึงพอใจการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
 • ด้านเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม
 • ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ด้านวิทยากร
 • ด้านประโยชน์ที่ได้รับการเข้ารับการฝึกอบรม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และทิศทางการทำงานวิจัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในภาคเอกชน
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นในด้านการถ่ายทอดนวัตกรรมงานวิจัยไปยังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจตรงกันถึงการทำนวัตกรรมงานวิจัย และตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการตอบสนองต่อโครงการ Talent Mobility ดังกล่าว
 4. ได้บุคลากรวิจัยที่จะเป็นกลไกสำคัญในการเกื้อหนุนด้านการผลักดันงานวิจัยสู่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 5. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเอื้ออำนวยต่อการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
 6. ได้องค์ความรู้ทางการทำนวัตกรรมงานวิจัย จากการแลกประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร

                                                                                      

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. ผู้อำนวยการหลักสูตร

                 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร                       ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา

                                                                        สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                                        โทรศัพท์  0 2727 3230

 

 1. รองผู้อำนวยการหลักสูตร

                 นางพรพิมล ธุวสินธุ์                              เลขานุการสำนักสิริพัฒนา 

                                                                        สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                                        โทรศัพท์  0 2727 3216

 1. ผู้บริหารโครงการ

                  นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม                    ผู้อำนวยการโครงการ

                                                                        สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                                        โทรศัพท์  0 2727 3597

 

                 นางแอนนา มณีศิลป์                             รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม

                                                                        สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

                                                                        โทรศัพท์ 0 2727 3236

                

                 นางสาววิมลรัตน์ เจ๊ะสัน                        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                                                                       สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

                                                                        โทรศัพท์ 0 2727 3231