Tuesday, 21 November 2017

การจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาค

28-11-2558 ถึง 10-01-2559   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพ