Tuesday, 26 September 2017

การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 2

27-04-2559   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย / ห้องอบรมอาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์