Tuesday, 21 November 2017

การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประจำปี 2560 (การสร้างวัฒนธรรมองค์กร) รุ่นที่ 1

18-11-2559 ถึง 19-11-2559   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ.