Tuesday, 21 November 2017

การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประจำปี 2560 (จิตวิทยาการบริหาร) รุ่นที่ 2

20-11-2559 ถึง 21-11-2559    สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ห้องอบรม 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ.