Tuesday, 21 November 2017

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สู่อาเซียนและประชาคมโลก

21-11-2559 ถึง 02-12-2559   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น / สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี