Thursday, 23 November 2017

การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประจำปี 2560 (การสร้างวัฒนธรรมองค์กร) รุ่นที่ 2

22-11-2559 ถึง 23-11-2559   สำนักงานเลขาธิการสภาวุฒิสภา / ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ.