Thursday, 23 November 2017

นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น รุ่น 1

06-12-2559 ถึง 23-12-2559   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / ห้องอบรม Sapphire 2-3 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี