Thursday, 23 November 2017

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติ ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

07-12-2559 ถึง 09-01-2560   บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด / โรงแรมโนโวเทล สุวรรณ จ.สมุทรปราการ