Tuesday, 21 November 2017

การเตรียมความพร้อมสำหรับ การเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

17-02-2560 ถึง 21-02-2560   สำนักงบประมาณ / ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ