Thursday, 23 November 2017

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่น 2

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่น 2  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560