Saturday, 25 November 2017

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่น 1

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่น 1  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560