Tuesday, 26 September 2017

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับต้นของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่น 1

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับต้นของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่นที่ 1