Sunday, 24 September 2017

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับต้นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่น 2

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับต้นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่นที่ 2