Thursday, 23 November 2017

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 พ.ค.60

 

หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่รุ่นที่ ๒

(สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา)

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ - วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**********************************************

๑.      หลักการและเหตุผล

การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการปรับโครงสร้างและระบบการทำงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน ผสานกับนโยบายและกลยุทธ์ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการวางแผนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักขององค์กร ให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะให้มีความพร้อมมีความ
รอบรู้ที่จะสามารถรองรับและก้าวทันสิ่งใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดขององค์กรและระบบงานตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีศักยภาพเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง จึงมีความจำเป็น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มีทักษะและทัศนคติที่ดี อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีภารกิจหลัก คืองานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน โดยต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านในการจัดทำแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีงบประมาณเพื่อการดำเนินการ ตลอดจนต้องมีการควบคุมคุณภาพ และรายงานผลได้ทันต่อสถานการณ์และตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งความสำเร็จของงานส่วนหนึ่งเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การสื่อสาร ฯลฯ กับบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดีและได้ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีแนวคิดและประสบการณ์ในเชิงบริหารงาน และบริหารตนเอง

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร“นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่รุ่นที่ ๒  ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหารจัดการงานทางด้านแผนแนวใหม่ เพื่อให้พร้อมรับภารกิจด้านการวางแผนและสามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

 

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          ๒.๒  เพื่อพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีความพร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางด้านการวางแผน

          ๒.๓ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้สามารถรับผิดชอบภารกิจที่สูงขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

 

๓.      โครงสร้างหลักสูตร  

ประกอบด้วยหมวดวิชา  ๓ หมวด

หมวดวิชาที่  ๑  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

๑๖ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๑)

ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

๔ ชั่วโมง

๒)

กระบวนการจัดทำและบริหารงบประมาณ

๓ ชั่วโมง

๓)

การจัดการข้อมูล (Data Management ) เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา (ทำสถิติพื้นฐาน)

๖ ชั่วโมง

๔)

การสัมมนา “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่”

๓ ชั่วโมง

หมวดวิชาที่  ๒  ความรู้ทั่วไป     

๑๒ ชั่วโมง

๑)

การจัดทำเอกสารราชการในการทำงาน

๓ ชั่วโมง

๒)

การวางแผนการวิเคราะห์และการจัดทำเอกสารโครงการ            

๓ ชั่วโมง

๓)

การคิดทำงานอย่างเป็นระบบ

๓ ชั่วโมง

๔)

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

๓ ชั่วโมง

หมวดวิชาที่  ๓  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเกมการบริหาร      

๒ ชั่วโมง

 

-  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงานร่วมกันต่อไป

 

 

-  การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

 

 

                                        รวมทั้งสิ้น          

๓๐ ชั่วโมง

 

 

(๕ วัน)

                

 

๔.   รายละเอียดหัวข้อวิชา

ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน ๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน)

หมวดที่ ๑ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง  (ระยะเวลา ๑๖ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

หัวข้อวิชา/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

วิทยากร

๑. ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

๔ ชั่วโมง

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-  กระบวนการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์

-  การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

๒. กระบวนการจัดทำและบริหารงบประมาณ

๓ ชั่วโมง

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
(สำนักงบประมาณ/มหาวิทยาลัยในเครือข่าย)

-   นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

-   ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษา

-   แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

-   การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓.  การจัดการข้อมูล (Data Management ) เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการทำวิจัยของสถาบัน (ทำสถิติพื้นฐาน)

๖ ชั่วโมง

รศ.ดร. วิสาขา ภู่จินดา และ

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หรือผู้แทน

-   การวางแผนรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ ตรงตามความต้องการ และตรวจสอบได้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง

-   ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยสถาบัน เพื่อการนำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการวิจัย

-   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ และการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล

๔. การสัมมนา “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่”

๓ ชั่วโมง

คณะที่ปรึกษาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา

-  แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน

 -  ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาตนเอง
กับสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่

หมวดที่ ๒ ความรู้ทั่วไป  (ระยะเวลา ๑๒  ชั่วโมง)

หัวข้อวิชา/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

วิทยากร

๑. การจัดทำเอกสารราชการในการทำงาน

๓ ชั่วโมง

อาจารย์ญาดา ดาวพลังพรหม หรือผู้แทน

-  ความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงาน

-  รูปแบบและเทคนิคการสรุป จับประเด็นสำคัญ และทักษะการถ่ายทอดประเด็นสำคัญ ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น

-  รูปแบบหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการเขียนที่ดี

๒. การคิดทำงานอย่างเป็นระบบ

๓ ชั่วโมง

ผศ.ดร. นิภา แก้วศรีงาม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หรือผู้แทน

- ความสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานในองค์กร

- รูปแบบ และเทคนิคของการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ

- การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. การวางแผนการวิเคราะห์และการจัดทำเอกสารโครงการ            

๓ ชั่วโมง

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือผู้แทน

- ลักษณะโครงสร้าง/องค์ประกอบของโครงการที่ดี และความสำคัญของโครงการต่อการวางแผนขององค์กร

-  เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการให้น่าสนใจ และประสบความสำเร็จ

- ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการ

๔.การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (ฝึกปฏิบัติ)

๓ ชั่วโมง

รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หรือผู้แทน

-  การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

-  การพูดในโอกาสต่าง ๆ

-  ขั้นตอนของการนำเสนอแบบมืออาชีพ

- การวิเคราะห์ผู้ฟัง

-  การจัดเตรียมการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง

-  เทคนิคการนำเสนอ

 

หมวดที่ ๓ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง

หัวข้อวิชา/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

วิทยากร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

๒ ชั่วโมง

ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ หรือผู้แทน

-  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงานร่วมกันต่อไป

-  การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

*รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม

 

๕.   จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม            

จำนวนขั้นต่ำประมาณ ๕๐  คน

 

๖. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนโยบายและแผนจากสถาบันอุดมศึกษา

๒. ต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

 

๗. วิธีการฝึกอบรม 

การบรรยาย  อภิปราย  การฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

 

๘. ระยะเวลาการอบรม

๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน)

 

๙. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

๑๐. การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม

ประเมินผลการฝึกอบรม จาก

๑) ส่งสรุปความรู้หัวข้ออบรมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในวันปิดการอบรม

๒) การเข้าร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรม

 

๑๑. ค่าลงทะเบียนการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

๑) ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

๒) ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์

๓) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการฝึกอบรม

๔) ค่าห้องที่ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม)

๕) ค่าซีดีบันทึกเอกสารบรรยาย ทำเนียบรุ่น และรูปภาพระหว่างการอบรม

๖) ค่าประกาศนียบัตร และค่าประเมินผล

                            

๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและผ่านการประเมินผล จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะในการทำงานสูงขึ้น องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน

๓.  เกิดความสามัคคี มีความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

๑๔. วิทยากรในหลักสูตร

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

๑๕. ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๑๖. ที่ปรึกษาโครงการร่วม

นางเสมอมาศ ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการกองแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๑๗ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ๑๗.๑ หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต            ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                     โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐  โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐

  ๑๗.๒  ผู้บริหารโครงการ    

                    นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม           ผู้อำนวยการโครงการ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                               โทรศัพท์  ๐ ๘๔๖๓๖ ๕๖๓๖

 

                   นางแอนนา มณีศิลป์                นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม

                                                           สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                          โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑